معرفی شرکت

  • شرکت قند شیروان از نظر ظرفیت اسمی بعد از قند مغان، دزفول و جوین در رده چهارم بزرگترین شرکتهای تولید کننده قند کشور می باشد. همچنین در سالیان اخیر به لحاظ ظرفیت قابل دسترس و عملی بهره برداری چغندری (متوسط مصرف چغندر ) در رده اول کشور قرار گرفته است.
  • ضرورت احداث طرح
  1.  عدم وجود کارخانه جات صنعتي در دهه 1340 دراين منطقه
  2.  مساعد بودن زمين منطقه جهت کشت چغندرقند
  3. توليد حدود 5000 تن قند، 60000 تن شکر سفید حاصل از چغندرقند، 150000تن شکر سفید حاصل از شکر خام، 20000 تن ملاس، 20000 تن تفاله تر و 20000 تن تفاله خشک
  4.  رونق کشت چغندر در منطقه با حذف هزينه بسيار سنگين حمل ونقل
  5.  ايجاد اشتغال براي نيروي کار
  6.  توسعه وآباداني در منطقه
  7.  محروميت زدائي از منطقه