رویه های حاکمیت شرکتی

رویه های  حاکمیت شرکتی :

حاکمیت شرکت در قند شیروان، قوچان و بجنورد فرایندی درحال پیشرفت است که در عین محافظت از منافع سایرذینفعان مانند تامین کنندگان مواد اولیه  و مشتریان ، از طریق شفاف سازی ، نقش ومسئولیت های همه شرکت کنندگان از جمله سرمایه گذاران، سیاست گذاران، هیات مدیره ،حسابرسان و…و پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد وهدف عمده آنان ارزش آفرینی برای سهامداران است .

رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی در شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد :

 • تدوین و پیاده سازی منشور اخلاقی شرکت.
 • تعریف وظایف و حدود اختیارات مسئولیت ها برای کارکنان
 • تهیه منشور کمیته ریسک، انتصابات و حسابرسی
 • تهیه منشور تاریخ و تشکیل جلسات هیات مدیره.
 • تهیه خط مشی و راهبرد شرکت.
 • تشکیل کمیته های تخصصی

و …

اطلاعات مدیران(هیات مدیره و مدیران اصلی)

آقای حمیدرضا شاکری به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره تا تاریخ 31/02/1402 به عنوان رئیس کمیته حسابرسی در شرکت حضور داشته اند و از تاریخ ذکر شده ازسمت خود استعفا داده اند لذا از تاریخ یادشده تا تاریخ تایید گزارش تفسیری 6ماهه منتهی به 31/06/1402 کمیته حسابرسی فاقد رئیس می باشد.

کمیته وصول مطالبات

اهم ابعاد گزارش پایداری شرکت در چند بخش به شرح ذیل تقسیم بندی می گردد:

 • گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفهجویی انرژی):

در دوره مورد گزارش با همکاری شرکت برق در فصل بهار و تابستان صرفه جویی لازم صورت پذیرفته و شرکت مشمول پاداش صرفه جویی (به صورت کسر از بدهی) شده است.

نصب درایو در معدن سنگ آهک و کوره اهک که با کاهش دور موتورها باعث کاهش مصرف انرژی می گردد.

 • پیامدهای حاصل از فعالیت شرکتها (پیامدهای تخریب زیست محیطی):

تخریب زیست محیطی حاصل از فعالیت شرکت می تواند منجر به آلودگی آب، خاک، هوا و صوت شود که در سنوات قبل با تمهیدات انجام شده برخی به حد استاندارد رسیده و بعضی اقدامات مهم جهت رفع نواقص موجود در حال انجام می باشد.

تا زمان تهیه این گزارش موضوع عدم رعایت مسائل زیست محیطی از طرف مشتریان وجود نداشته است.

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

این شرکت هرساله با همکاری محیط زیست برای  پایش فاضلاب و پسابهای تولیدی و آبهای مصرفی، صوت زیست محیطی و هوا، شرکت طی قرارداد با شرکتهای مورد تایید آن سازمان و همچنین نسبت به ساخت تصفیه خانه فاضلاب جهت جلوگیری از هر گونه تخریب به محیط زیست اقدام می نماید.

ضایعات تولیدی شرکت ( تفاله های تر و پرسی) از انجائیکه مصرف خوراک دام دارند به فروش رسیده وآسیبی به محیط زیست نمی رسانند.

زباله های تولیدی منازل سازمانی و کارگران نیز توسط دهیاری جمع آوری و دفع می گردد.

در راستای کاهش آلودگی هوا اقدام به حذف مازوت از چرخه سوخت و استفاده از گاز طبیعی در کوره های بخار، آهک و تفاله خشک کنی گردیده است.

در راستای کاهش آلودگی صوتی با نصب عایق های صوت و اقدامات حفاظتی نظیر استفاده از محافظ گوش توسط کارگران و تعمیرات و بهینه سازی دستگاه های معیوب، تا حدودی از آسیب های غیر قابل کنترل کاسته شده است.

در راستای کاهش آلودگی خاک و آب شرکت مبادرت به بازسازی و طراحی تصفیه خانه جدید از سال97 نموده است که حدود پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 • آثار مالیاتی شامل جریمه، معافیت، تشویق و …

مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از 1398  قطعی و تسویه شده است.

برای مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۸  برگ قطعی صادر شده و مبلغ 84،370 میلیون ریال اصل و مبلغ 43،109  میلیون ریال جریمه مطالبه شده که شرکت مبلغ ۱۵،۳۷۱ میلیون ریال آن را پرداخت و مبلغ ۵،۱۴۵ میلیون ریال ذخیره شناسایی کرده و با توجه رای هیئت بدوی، مبلغ اصل مالیات مورد مطالبه به مبلغ 43،401 میلیون ریال کاهش یافته است لکن شرکت به رای صادره اعتراض و پرونده به شورای عالی مالیاتی ارجاع داده شده است که تا تاریخ تایید صورت های مالی نتایج به شرکت ابلاغ نشده است.

مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق برگ تشخیص، مبلغ ۱۵۵،۶۱۳ میلیون ریال اصل و مبلغ 36،342 جریمه مطالبه شده است. شرکت مبلغ ۳۱،۰۶۴ میلیون ریال ابراز و پرداخت کرده و نسبت به برگ تشخیص اعتراض نموده است. اعتراض شرکت در هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و برای بررسی بیشتر به مجری قرار محول گردیده که رای مجری قرار به شرکت ابلاغ، اما تا تاریخ تایید صورت های مالی جلسه هیئت بدوی بعد از نظر مجری قرار تشکیل نشده است.

مالیات عملکرد سال 1400 مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق برگه تشخیص صادره مبلغ 129،346 میلیون ریال اصل و مبلغ 39،363 میلیون ریال جریمه مورد مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت واقع شده است و جلسه هیئت بدوی برای رسیدگی به دفاعیات شرکت تشکیل و برای رسیدگی دقیق تر به مجری قرار محول شده است که تا تاریخ تایید صورت های مالی نتیجه به شرکت ابلاغ نشده است.

عمده دلیل اختلاف مالیات ابرازی و تشخیص سال های 1399 و 1400  مربوط به عدم پذیرش بخشی از هزینه های شرکت می باشد که بخشی از هزینه های پذیرفته شده مربوط به هزینه حمل و کمک کرایه تشویقی می باشد که با توجه به بخشنامه 172/۹۶/200 مورخ 27/۱۲/1396 سازمان امورمالیاتی و استفساریه شماره 1313/129/د مورخ 31/05/1402 اداره کل امورمالیاتی خراسان شمالی و پاسخ شماره 41052 /232/ د مورخ 21/06/1402 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر قابل قبول بودن پرداخت های انجام شده توسط کارخانه های قند و شکر تحت عنوان جایزه تحویل چغندر (اعم از نقدی وغیر نقدی) وکمک کرایه حمل را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی اعلام نموده است. در ضمن با توجه به دستورالعمل و بخشنامه های مکرر سازمان امور مالیاتی درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات ، بخش عمده ای از جرائم مالیاتی (بعضا تا میزان ۱۰۰%) بخشوده می شود، با توجه به توضیحات سال های یاد شده بابت اصل و جریمه ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است.

بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ و با توجه به درآمد های مشمول مالیات، مبلغ 6،609 میلیون ریال ذخیره در حساب ها منظور شده است، که تا تاریخ تایید صورت های مالی برگه تشخیص صادر نشده است.

در دوره مورد گزارش به دلیل وجود زیان ابرازی، ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است.

در ضمن برای ارزش افزوده سال های 1398 و 1399 سازمان امور مالیاتی برگ قطعی به مبلغ.82،752 میلیون ریال  بیشتر از مبلغ ابرازی و مبلغ 37،141 میلیون ریال جریمه صادر شده است که شرکت به رای صادره تمکین نموده و پیگیر پرداخت اصل و بخشودگی جرایم می باشد. همچنین سازمان امور مالیاتی برای ارزش افزوده سال 1400مبلغ 225،129 میلیون ریال بیشتر از مبلغ ابرازی و مبلغ 5،681 میلیون ریال جریمه مطالبه نموده که شرکت به رای صادره اعتراض و پرونده جهت بررسی مجدد به مجری قرار تحویل و تا تاریخ تایید صورت های مالی رای صادر نشده است.

شرکت از بابت عوارض آلایندگی سال های 1401 و 1402 به ترتیب مبلغ 14،694 میلیون ریال و مبلغ 11،481 میلیون ریال بدهی شناسایی نموده است. در ضمن طبق برگ تشخیص صادره برای سال های 1398 الی 1400 توسط سازمان امور مالیاتی، جمعاً به مبلغ 62،556  میلیون ریال عوارض آلایندگی بیشتر از مبلغ ابرازی مطالبه نموده است که شرکت به آن اعتراض و پرونده به هیئت بدوی و شورای عالی مالیاتی ارجاع داده شده است.

در ضمن  سازمان امور مالیاتی بابت مالیات حقوق سال 1397 مبلغ 2،524 میلیون ریال (شامل 410 میلیون ریال جرایم)، سال 1398 مبلغ 11،807 میلیون ریال (شامل 5،697 میلیون ریال جرایم) و سال 1399 مبلغ 14،434 میلیون ریال (شامل مبلغ 3،341 میلیون ریال جریمه) بیشتر از مبلغ ابرازی مورد مطالبه قرار گرفته و برگ قطعی صادره نموده و در ضمن شرکت به رای صادره تمکین نموده است و بابت جرائم درخواست بخشودگی داده است.

 

 

 • گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمکهای عامالمنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه:

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/05/1402 بابت مسئولیت اجتماعی تا سقف یک میلیارد ریال مصوب گردید که طی دوره مورد گزارش شرکت در قالب مسئولیت اجتماعی با تصویب هیات مدیره محترم برای کمک به مسجد مبلغ 116 میلیون ریال، تجهیز مدارس کارخانه قند  مبلغ 25 میلیون ریال ، کمک به ناحیه مقاومت بسیج به مبلغ 177 میلیون ریال، کمک به برگزاری مراسمات دینی به مبلغ 232 میلیون ریال، ، کمک به دهیاری روستای کارخانه قند مبلغ 144 میلیون ریال  اقدام نموده است

 • گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

شرکت دارای خانه بهداشت و کارمند بهداشت حرفه ای می باشد.

طی سال مورد گزارش برای کارکنان 45ساعت کلاسهای آموزشی مرتبط برگزار شده است.

 • برنامه شرکت جهت حفظ امنیت نیروی انسانی

برگزاری کلاس های آموزشی ایمنی و آشنایی پرسنل با حوادث ناشی از کار

تست هیدرواستاتیک کوره های بخار و ضخامت سنجی لوله های بخار

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط

تست ارتینگ چاه های ارت کارخانه

تحویل کفش و لباس ایمنی و وسایل حفاظت فردی به پرسنل

انجام معاینات پزشکی ادواری جهت کلیه پرسنل

 • بعد اقتصادی؛ نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.

عملکرد اقتصادی شرکت متاثر از جذب مواد اولیه و فروش و قیمتهای مرتبط با آن است . در صورتیکه افزایش نرخ خرید مواد اولیه و فروش مطابقت داشته باشد و واردات بی رویه نداشته باشد عملکرد اقتصادی مطلوب خواهد بود این اتفاق در سنوات جاری موجب نوسان در عملکرد اقتصادی شده است .

بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات فروش  برخی شرکتها ( عدم بورسی بودن ) سهم بازار این شرکت مشخص نمی باشد.

 • شاخص بهره وری شرکت نسبت به دوره مشابه قبل 9% رشد داشته است .
 • بدلیل عدم دسترسی به فروش کل شرکتهای قندی امکان محاسبه رشد شرکت وجود ندارد.