دکتر بهرام غیبی

/ مدیر عامل و عضو هیات مدیره(موظف)

  • مدیر عامل و عضو هیات مدیره(موظف)
  • نماینده شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع سینا